Hipertròfia ventricular dreta

Criteris bàsics

La durada del QRS és normal (<0,12 seg).

L'ÂQRS pot estar desplaçat cap a la dreta entre els +100° i els +120°, encara que de vegades pot arribar als 180°.

(ECG complert)

Complexos QRS a precordials dretes amb ondes R grans i en especial si es registra una onda Q prèvia. Aquesta morfologia sol estar associada a una hipertròfia important. (ECG complerts)

Onda R > 7 mm a V1. S'ha descrit que una onda R > 12 mm a V1 té una sensibliltat del 94% per detectar una PAPm > 90 mm Hg. (ECG complert)

Complex RS a V1 amb una relació R/S > 1 i amb una onda R > 0.5 mV. Aquesta morfologia junt amb la desviació de l'eix a la dreta, són els canvis més comuns en l'adult amb HVD. (ECG complert)

Complex RSR' a V1 amb l'onda R o R' > 8 mm. Aquesta morfologia sol estar relacionada amb cardiopaties en les quals es dóna un predomini de la dilatació sobre la HVD. (ECG complert)

Complex RS a V5 o V6 amb una relació R/S < 1. (ECG complert)

Complexos rS a totes les derivacions precordials. (ECG complert)

Complex QRS de baix voltatge a V1 amb una diferència significativa amb el major voltatge dels complexos QRS a V2-3. (ECG complert)

Quantes més anomalies registrem en un traçat, major serà la probabilitat que hi hagi un engrandiment/hipertròfia ventricular D, sobretot si són complexos QRS amb ondes R grans i amb alteracions de la repolarització (veure l'apartat següent).

Cal recordar que...

A l'adult la relació R/S normal a V1 sol ser inferior a 1, encara que de vegades pot ser 1. (ECG complert)

Al nen podem trobar traçats que simulen una HVD. Davant el dubte, el millor és demanar un EcoDoppler (si es disposa d'aquesta prova) per confirmar la normalitat. (ECG complerts)


(HVD) anterior ---------- índex ---------- següent (HVD. ST i T)