Malalta de 76 anys en FA que presenta un ritme regular degut a una dissociació AV complerta per bloqueig A-V de tercer grau i la presència d'un ritme d'escapament de la unió auriculoventricular. Aquesta malalta estava prenent digoxina 0,25 mg/dia, 5 dies a la setmana i verapamil 80 mg/8 h.
Al reduir la dosi de verapamil (aquesta vegada en una formulació retard) a 90 mg/12 h, es torna a registrar la típica resposta ventricular irregular de la FA.


(tornar)