La 4a P (P') és un extrasístole auricular que inicia una FA que inicialment es condueix de forma aberrant (BBEFH).
(Aquest registre està fet amb un tres canals, com la majoria dels traçats d'aquesta web. Les fletxes blaves indiquen la continuïtat del registre i les vermelles el punt on es canvia de derivació)


(tornar)